Általános Szerződési Feltételek

A Bod Nyílászáró által működtetett www.bodnyilaszarok.hu honlapon

Jelen szerződés a Legjobb Székhely Service Kft. (Székhely: 2161 Csomád Vörösmarty utca 5., Cg: 13 09 202535, Adószám: 27109528-2-13, Ügyvezető: Pető Noémi), a továbbiakban Bod Nyílászárók, kizárólagos tulajdonában álló www.bodnyilaszarok.hu weboldal (továbbiakban weboldal) használatához kapcsolatos Általános Felhasználási Feltételeket tartalmazza.

A Bod Nyílászárók által üzemeltetett weboldal online árajánlat kérés funkciójának igénybevételével a Felhasználó jelen Általános Szerződési Feltételeket maradéktalanul elfogadottnak tekinti.

Kérjük, hogy a Weboldal használata előtt figyelemmel olvassa el jelen Általános Szerződési Feltételeket! Amennyiben ennek bizonyos részével, részeivel nem ért egyet, ne kérjen árajánlatot a Weboldalon! Aki nem fogadja el a jelen ÁSZF-ben leírtakat nem jogosult a Weboldal használatára, illetve a weboldal által igénybe vehető szolgáltatásokra, kedvezményekre.

Bod Nyílászárók jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított ÁSZF hatályba lépése az a nap, amikor a módosított ÁSZF publikálásra kerül a Weboldalon.

A Bod Nyílászárók működése:

A www.bodnyilaszarok.hu weboldalon a Bod Nyílászárók által forgalmazott Termékeket tekintheti meg a Weboldalt böngésző Felhasználó. A Weboldalon a Felhasználónak lehetősége van az általa kiválasztott termékekről ajánlatot kérnie a Termék aloldalán feltüntetett ajánlatkérő platformon, vagy a Weboldal egyéb menüjében található ajánlatkérést elősegítő felületeken.

A Felhasználó által elküldött online ajánlatkérésekre a Bod Nyílászárók igyekszik a lehető leghamarabb reagálni, melyet megtehet írásban vagy szóban a Felhasználó megadott elérhetőségek valamelyikén.

A Bod Nyílászárók fenntartja a jogot arra, hogy a www.bodnyilaszarok.hu weboldal bármely részét bármikor megváltoztassa, illetve megszüntesse.

Definíciók:

Felhasználó:

Minden, jelen Általános Szerződési Feltételeket elolvasó, és elfogadó nagykorú természetes személy, vagy bármely jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet. A weboldal szolgáltatásait kiskorúak, cselekvőképtelenek nem vehetik igénybe. A Felhasználók a weboldalt kizárólag csak magán célból vehetik igénybe, azt üzleti céllal nem közvetíthetik tovább.

Megrendelő:

Minden olyan Felhasználó, aki elfogadja a részére elkészített árajánlatot, valamint jelen ÁSZF-et és szerződést köt a Legjobb Székhely Service Kft.-vel.

Ajánlatkérés a Weboldalon:

Azon önkéntes adatszolgáltatási folyamat, melyet megelőzően a Felhasználó jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és az árajánlat kérő űrlapon valós adatait megadja a Bod Nyílászárók részére. Az online árajánlat kérési folyamat eredményeként a Felhasználó részére egyedi árajánlat kerül megküldésre. A Weboldalon történő árajánlatkérés nem minősül megrendelésnek.

Árajánlatkérő űrlap tartalma:

Felhasználó kötelezi magát arra, hogy árajánlat kérő űrlapon valós adatokat ad meg. Valótlan és pontatlan adatok megadásából erdő károkért a Bod Nyílászárók nem vállal felelősséget.

Online árajánlat kérés során a Felhasználó megadja:

– teljes nevét

– e-mail címét,

– telefonszámát,

– a későbbi megrendelés helyét (város, kerület)

– épület jellegét (téglalakás, panel lakás, családi ház, egyéb)

– falvastagságot

– emeletet

– bontott anyag elszállítási igényét

– beépítési igényét

– egyedi üzenetét, amely az árajánlat pontosságát segíti elő

Az árajánlat kérés során megadott személyes adatokat a Bod Nyílászárók kizárólag a Legjobb Székhely Service Kft. ügyfeleinek szóló adatkezelési tájékoztatójában foglaltak szerint saját céljaira használja fel és kötelezettséget vállal arra, hogy a GDPR (Az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) és az Infotv. (Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény), valamint valamennyi egyéb vonatkozó jogszabály törvény rendelkezései szerint, valamint az Adatvédelmi Szabályzat alapján jár el.

Az árajánlatkéréshez szükséges adatok körét a Bod Nyílászárók bármikor egyoldalúan megváltoztathatja.

Termék:

A Termékhez feltöltött fényképek illusztrációk, ezért az eltérésekből eredő károkért a Bod Nyílászárók nem vállal felelősséget.

Termék vételára:

A Termékek mellett megtalálható a termék nettó és bruttó vételára is. A bruttó vételár tartalmazza az általános forgalmi adót, melynek mértéke 27%. A termékek vételára a Helyszíni Felmérést követően változhat, a helyszíni adottságoktól függően. Amennyiben a Weboldalon a Bod Nyílászárók leggondosabb eljárása ellenére hibás ár kerül megjelenítésre, a Bod Nyílászárók nem köteles a Terméket hibás áron értékesíteni. Bod Nyílászárók felajánlhatja a Felhasználó számára a Terméket valós vételárán.

Megrendelés és fizetési feltételek:

Szerződéskötésnek minősül, ha Megrendelő aláírja a szerződést, vagy e-mailben, illetve telefonon keresztül a megrendelésre utaló magatartással visszajelzést küld a Legjobb Székhely Service Kft. részére, illetve ha az előleg megfizetésre kerül készpénzben, vagy Legjobb Székhely Service Kft. bankszámlájára történő átutalással. Szerződéskötés esetén Megrendelő köteles elfogadni a szerződési feltételeket és a Legjobb Székhely Service Kft. által működtetett www.bodnyilaszarok.hu honlapon található ÁSZF-et is, aláírás nélküli szerződéskötés esetén is. A szerződéskötés pillanatában Megrendelő által a szerződésben feltüntetett termékek megrendelése Legjobb Székhely Service Kft. -től megtörténik.

Megrendelő a szerződés bruttó értékének 50%-át foglalóként köteles Legjobb Székhely Service Kft. részére előre megfizetni készpénzben (kizárólag a 2120 Dunakeszi, Fő út 116. alatt található üzletben), vagy átutalással (OTP Bank Nyrt.: 11742568-21444319-00000000). Legjobb Székhely Service Kft. a megrendelt termékek gyártását kizárólag a foglaló megfizetését követően rendeli meg. A várható gyártási idő ettől a naptól indul. Megrendelő a fennmaradó bruttó 50%-os összeget készpénzben (kizárólag a 2120 Dunakeszi, Fő út 116. alatt található üzletben), vagy átutalással (OTP Bank Nyrt.: 11742568-21444319-00000000) köteles megfizetni a termékek raktárba érkezését követő 8 napon belül, de még a beszerelés megkezdése előtt.

Megrendelő késedelmes fizetés esetén késedelmi kamatot köteles fizetni a Legjobb Székhely Service Kft. részére. A késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat 8 százalékkal növelt értéke. A szerződés teljes bruttó értékének , a raktározás díjának, felesleges kiszállás esetén a meghiúsult kiszállási díjnak, meghiúsult beépítés esetén a meghiúsult rendelkezésre állási díjnak, illetve késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat megfizetéséig Legjobb Székhely Service Kft. a megrendelt termékek átadását, illetve azok beszerelését megtagadhatja.

Legjobb Székhely Service Kft. által forgalmazott termékek jelentős részének az ára a forint euróhoz viszonyított árfolyamától függ. Legjobb Székhely Service Kft. jelenlegi árait 375 Ft-os euró árfolyamig tudja garantálni. Abban az esetben, ha a forint euróhoz viszonyított árfolyama ehhez képest negatív irányba változik (vagyis a forint értéke gyengül az euróéhoz viszonyítva) Legjobb Székhely Service Kft. Kft. és Megrendelő az aktuális forint-euró árfolyamnak megfelelően korrigált ár alapján számolnak el.

Megrendelés módosítása:

A megrendelés módosítása változtat a gyártási  és szállítási határidőn is. Módosítás csak írásban történhet, a megrendelést követő 1 munkanapon belül díjmentesen, 1 munkanapon túl nettó 15.000 forint. Amennyiben a módosítás a gyártás megkezdése után történik, az addig legyártott alkatrészek (pl. egyedi méretre gyártott üvegek) árát és minden addigi felmerült egyéb költséget (pl. szállítási díj) Megrendelőnek kötelessége megtéríteni.

Legjobb Székhely Service Kft. fenntartja a jogát a módosításra, a teljes, illetve a részleges lemondásra a megrendeléstől számított 5 munkanapon belül, amennyiben a gyártótól kapott visszaigazolás szerint valamely termék nem gyártható. Ez esetben a Legjobb Székhely Service Kft. és Megrendelő alternatív megoldás keresésére törekszenek. Amennyiben találnak ilyen megoldást, az eredeti megrendelését módosítják és az új megrendelés szerinti árak mellett számolnak el egymással. Amennyiben Legjobb Székhely Service Kft. és Megrendelő nem találnak alternatív megoldást, Megrendelő jogosult a megrendeléstől elállni.

A gyártó késedelmes teljesítése esetén a szerződésben megjelölt gyártási határidő változhat, a késedelmes teljesítésért Legjobb Székhely Service Kft. felelősséget nem vállal.

Gyártási idő:

A Termékek gyártási ideje Termékenként és a megrendelt mennyiség függvényében változhat. A Weboldalon feltüntetett gyártási idő tájékoztató jellegű, a pontos gyártási határidő Megrendelés esetén a szerződésben kerül rögzítésre.

Szállítás:

Igény esetén, egyedi díjazás ellenében szállítás is megrendelhető, melynek díja a kiszállítás helyszínétől és kiszállított Termékek mennyiségétől függ. A lerakodás minden esetben a Megrendelő feladata.

Deponálás, tárolás:

Legjobb Székhely Service Kft. az írásos, vagy telefonon történő készre jelentéstől számított 10 munkanapig díjmentesen tárolja a szerződés tartalmát. Ezt követően a raktározási díj 20.000.-Ft +ÁFA minden megkezdett hétre. A raktározási díj többletköltségét Megrendelő az utolsó 50%-os részlet megfizetésével, beépítés előtt köteles megfizetni Legjobb Székhely Service Kft. részére előre megfizetni készpénzben (kizárólag a 2120 Dunakeszi, Fő út 116. alatt található üzletben), vagy átutalással (OTP Bank Nyrt.: 11742568-21444319-00000000). A megrendelt termékek telephelyről való elszállítása Megrendelő feladata. A teljesítés helyszíne Legjobb Székhely Service Kft. telephelye, Megrendelő által megadott cím esetén is. Igény esetén a szállítás külön díj ellenében megrendelhető, akár utólag is. A szállítási díj egyszeri kiszállást tartalmaz, ha Megrendelő igénye szerint, vagy Megrendelő mulasztása miatt többszöri kiszállás szükséges, a szállítási díj szállításonként kerül felszámolásra. A megrendelt termékek házhoz szállítása címig történik, a termékek le- és berakodása Megrendelő feladata, amennyiben nem rendelte meg külön a nyílászárók beépítését.

Beépítés:

A beépítés egyeztetése telefonon vagy e-mailen történik a megrendelt termékek Legjobb Székhely Service Kft. raktárába való beérkezését követően. A beépítés előre megbeszélt időpontban történik, amely időpontban Megrendelőnek, vagy írásban a munka átvételére is meghatalmazott képviselőjének jelen kell lennie a beszerelés megkezdésekor és befejezésekor is. Megrendelőnek kötelessége biztosítani a beszereléshez szükséges munkaterületet. Amennyiben a munkaterület nem biztosított és emiatt a beszerelés meghiúsul, 45.000 Ft+Áfa meghiúsult rendelkezésre állási díj kerül felszámításra. Megrendelő a meghiúsult rendelkezésre állási díjat az újabb kiszállás előtt köteles Legjobb Székhely Service Kft. részére előre megfizetni készpénzben (kizárólag a 2120 Dunakeszi, Fő út 116. alatt található üzletben), vagy átutalással (OTP Bank Nyrt.: 11742568-21444319-00000000)..

Garancia:

A Legjobb Székhely Service Kft. által leszállított nyílászárókra 5 év gyártói szavatosság, ezen belül 1 év jótállás érvényes. A nyílászárókban lévő  vasalatokra 1 év, redőny-rovarháló és egyéb árnyékolás technikai eszközökre 1 év a gyártói garancia. A beltéri ajtókra 1 év gyártói garancia érvényes.  A szavatosság teljesítésének feltétele szakember által elvégzett, szakszerű beépítés, szállítási és tárolási előírások betartása. A szavatosság nem terjed ki karbantartási jellegű javításokra vagy azok elmaradásából bekövetkező meghibásodásokra (vasalat beállítás, zsírozás, olajozás, tömítések ápolása) A Megrendelő által közvetlenül megbízott más személlyel vagy céggel végeztetett nyílászáró beszerelésre a Legjobb Székhely Service Kft. nem vállal működési garanciát. Ez esetben a beépítésből eredő esetleges működési probléma megoldása külön szervizköltség, amely Megrendelőt terheli. A Legjobb Székhely Service Kft. által elvégzett felmérés eredményeiért, a Megrendelő által közvetlenül megbízott más személlyel vagy céggel végeztetett nyílászáró beszerelés esetén a Legjobb Székhely Service Kft. nem vállal semmilyen felelősséget. Reklamációt kizárólag írásban áll módunkban elfogadni, amely tartalmazza a megrendelés dátumát, a megrendelés számát, illetve a kivitelezés helyszínét és a Megrendelő adatait, elérhetőségét.

Legjobb Székhely Service Kft. megrendelt beépítés után kizárólag az átvételi elismervényben feltüntetett kifogásokat fogadja el.

Elállás:

Amennyiben Megrendelő a megrendeléstől számított 1 napon belül egyoldalúan eláll a szerződéstől, és fizetési kötelezettségeinek nem tesz eleget, Legjobb Székhely Service Kft. a szerződés bruttó értékének 10%-át meghiúsulási kötbérként jogosult megtartani, illetve követelni. Az 1 napot meghaladóan az elállás jogát Megrendelő nem gyakorolhatja a 45/2014. (II.26.) Kormány Rendelet alapján:

29. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát, olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

A www.bodnyilaszarok.hu weboldal elérhetősége:

A weboldal elérhetősége a Legjobb Székhely Service Kft. szándéka szerint folyamatos. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szükséges karbantartások és frissítések idején a szolgáltatás időnként lelassulhat, szünetelhet és megszakadhat. A Legjobb Székhely Service Kft. mindent elkövet, hogy ezen időszakokat a lehető legrövidebb időtartamra szorítsa. A javítást, karbantartást és frissítést lehetőleg olyan időpontban végezze, hogy a zavar és az esetleges szünet várhatóan a legkisebb hátrányt okozza. Abban az esetben, ha technikai hiba miatt üzemzavar lép fel, a Legjobb Székhely Service Kft. kötelezi magát arra, hogy azt a lehető legrövidebb időn belül javítsa és a weboldal üzemszerű működését minél hamarabb helyreállítsa.

A Felhasználó által észlelt technikai probléma vagy üzemzavar esetén az bodnyilaszarok@gmail.com e-mail címre küldhet értesítést, valamint ezen az e-mail címen teheti fel egyéb technikai jellegű kérdését.

Felhasználó adatainak felhasználásadata:

Legjobb Székhely Service Kft. kötelezi magát, hogy a Felhasználó által megadott személyes adatokat kizárólag a Legjobb Székhely Service Kft. ügyfeleinek szóló adatkezelési tájékoztatójában foglaltak szerint kezeli és kötelezettséget vállal arra, hogy az adatkezelés során a GDPR (Az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) és az Infotv. (Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint jár elbizalmasan kezeli. A személyes adatokat kizárólag az arra jogosult hatóság részére teszi elérhetővé a vonatkozó jogszabályi rendelkezések keretei között.

A Legjobb Székhely Service Kft. a Felhasználók tudomásul veszi, hogy az általa megadott, személyes jellegüktől visszaállíthatatlanul megfosztott , azonosításra alkalmatlan adatait a Legjobb Székhely Service Kft. statisztikai és , fejlesztési célokból korlátlan ideig felhasználja gyűjtheti.

Cookie Szabályzat:

A Legjobb Székhely Service Kft. Weboldalán Cookie-kat használ.

Néhány, a Legjobb Székhely Service Kft. által használt Cookie elengedhetetlen a weboldal egyes funkcióinak a megfelelő működéséhez, míg mások információkat gyűjtenek a Weboldal használatával kapcsolatban (statisztikák), hogy még kényelmesebb és hasznosabb Weboldalt tegyünk elérhetővé Felhasználóink számára. Bizonyos Cookiek csak átmenetiek és eltűnnek a  böngésző bezárását követően, de vannak tartós változatok is, melyek egy ideig a Felhasználó számítógépén maradnak. A Legjobb Székhely Service Kft. néhány helyi Cookie-t is használ, melyek helyi kampányokhoz kötődnek, a kampány lezárultával pedig eltűnnek.

Néhány Cookie feltétlenül szükséges a Weboldal működéséhez, míg másokat a teljesítmény és a felhasználói élmény növelése érdekében használ a Legjobb Székhely Service Kft..

A Felhasználónak lehetősége van látogatása során mellőzni a Cookie-k használatát, de figyelembe kell venni, hogy bizonyos funkciók és a Weboldal nem fog az elvártaknak megfelelően működni. Amennyiben a Felhasználó a számítógépén már megtalálható Cookie-k közül szeretne törölni, a böngésző beállításaiban megteheti.

Szerzői jogok, és védjegyek:

A Legjobb Székhely Service Kft. kapcsolódó bármely weboldalon, vagy egyéb csatornákon keresztül a Legjobb Székhely Service Kft. által megjelentettet valamennyi tartalom, leírás, ábra, kép, fénykép, videó, zene, információ, szoftver, megoldás, stb. a Legjobb Székhely Service Kft. tulajdonát képezi.

A weboldal a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 7. § szakaszában meghatározott gyűjteményes műnek minősül, és mint ilyen, szerzői jogi védelem alatt áll.

A weboldal használói kötelezik magukat, hogy a weboldalon található tartalmakról semmilyen formában nem készítenek másolatot, azt nem rögzítik, nem terjesztik, nem továbbítják, vagy szerkesztik, nem értékesítik tovább, s azt nem hozzák nyilvánosságra. A weboldal egésze vagy része Felhasználó általi kereskedelmi célú felhasználása, kizárólag a Legjobb Székhely Service Kft. engedélyével lehetséges.

A www.bodnyilaszarok.hu weboldal vagy mikro oldalak bármely másolása, terjesztése, közvetítése, kihelyezése, linkelése, mély linkelése, vagy megváltoztatása a Legjobb Székhely Service Kft. engedélye nélkül szigorúan tilos.

Bármilyen, ezen körbe tartozó tevékenység észlelése esetén a Legjobb Székhely Service Kft. haladéktalanul megteszi a szükséges lépéseket.

A Bod Nyílászárók márkanevének, logójának, és bármely szellemi tulajdonának megsértése, bitorlása a jogsértő felelősségét eredményezi és a Legjobb Székhely Service Kft. a felelősségre vonást kezdeményezi.

A Felhasználó kötelezi magát, hogy a szerzői jog által védett anyagot kizárólag személyes használatra töltheti le, nyomtathatja ki, vagy mentheti el.

A Legjobb Székhely Service Kft. munkatársai a nyílászáró felmérése, cseréje, beépítése előtt, alatt és után minőségbiztosítás céljából fényképeket készíthetnek a nyílászárókról. A Legjobb Székhely Service Kft. a fényképeket a honlapjain és a közösségi média felületein referenciaként használhatja.

Alkalmazandó jog:

Jelen Megállapodásra a hatályban lévő magyar jogszabályok érvényesek. Amennyiben jelen Megállapodás bármely rendelkezése érvénytelen lenne, úgy az érvénytelen rendelkezés helyére automatikusan a hatályban lévő érvényes jogszabályi rendelkezés lép, míg a többi érvényes rendelkezés változatlanul érvényben marad.

Hatály:

A www.bodnyilaszarok.hu weblap bármilyen felhasználása, jelen szerződés hatálya alá tartozik.